header

Vimarhem AB

Vimarhem AB är ett av Vimmerby Kommun helägt allmännyttigt bostadsbolag.

Vimarhem grundades 1949.

 

Vimarhem har till föremål för sin verksamhet att inom Vimmerby Kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten.

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vimmerby kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget.

Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

 

 

Vimarhem AB styrelse enligt beslut taget på extra bolagsstämma 2015-01-14

 

Ordinarie ledamoter

Michael Svensson Ordförande (S)

Håkan Nyström Vice Ordförande (M)

Magnus Danlid (C)

Camilla Green (S)

Peter Lingeteg (V)

 

Suppleanter

Rein Soovik (C)

Kjell Alexandersson (M)