Rökning och färgning i Tuna

Under vecka 49 planerar Vimmerby Energi & Miljö AB att undersöka avloppsledningsnätet i Tuna.

 

VEMAB har problem med mycket tillskottsvatten till reningsverket och det innebär bland annat en extra belastning och ökade kostnader. Felkopplat dag- och dräneringsvatten är en vanlig orsak till källaröversvämningar och en onödig belastning på såväl spillvattenledningsnät som reningsverk. Det är därför angeläget att åtgärda detta.

 

Personal från VEMAB kommer av att inventera fastigheternas dagvattenanslutningar till VA-huvudmannens ledningar. VEMAB kan komma att beträda er tomtmark ett flertal gånger.

 

Som en viktig del i inventeringen kommer VEMAB att föra in rök och färg i ledningsnätet utanför husen. Röken och färgen är helt ofarlig. I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

 

Röken kan i vissa fall komma in i fastigheten, men den är helt ofarlig. För att undvika detta, fyll på vattenlås i badrum och dylikt.

 

VEMAB och vi på Vimarhem hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i avloppsledningsnätet, så att det skall kunna omhänderta stora regnmängder.

 

Vid frågor kontakta
Marika Gustafsson 010-35 693 82
Växel 010-356 93 00