Odlingslotter

 

RIKTLINJER ODLINGSLOTTER

 


GENERELLA RIKTLINJER

För att få hyra en odlingslott behöver du vara hyresgäst hos Vimarhem. Som hyresgäst får man hyra max (1) en odlingslott per hushåll.

 

Är du som hyresgäst intresserad av att hyra en odlingslott får du lämna intresse till oss på Vimarhem. Antingen via:
Mail vimarhem@vimmerby.se
Telefon 010-356 98 00 vardagar 10:00-12:00 och 13:00-15:00
På kontoret vardagar 13:00 - 15:00.

 

Du som hyresgäst kan hyra odlingslotten i max (2) två år i sträck. Om det finns fler intressenter än odlingslotter inför kommande säsongen lottas odlingslotterna ut på nytt.

 

Intressenten kommer att få besked i april månad och kommer då få skriva på ett kontrakt för odlingslotten.

 

Odlingslotterna hyrs säsongsvis, hyran är 500 kr per säsong. En säsong är från maj till oktober. Fakturan för odlingslotten kommer separat i april månad.

 

Det är INTE tillåtet att hyra ut odlingslotten i andra hand. Om detta sker blir hyresgästen avstängd från att fortsätta hyra.

 

Odlingslotterna besiktigas regelbundet. Hyresgästen som inte följer riktlinjerna kommer att bli kontaktad av Vimarhem med vad som behöver åtgärdas för att få fortsätta odla.

 

Vid säsongens slut ska odlingslotten vara återställd, det vill säga att den ska vara rensad från växter/grödor samt vara påfylld med jord. Om odlingslotten inte är återställd till sista oktober kommer Vimarhem göra det. Hyresgästen kommer då att bli fakturerad.

 

Det är INTE möjligt att skriva över odlingslotten på någon annan. Undantag kan göras vid dödsfall/sjukdom eller skilsmässa/separation, då kan odlingslotten överlåtas till en anhörig som är folkbokförd på samma adress.

 

Hyresgästen ansvarar för att uppdatera korrekt adress och kontaktuppgifter till Vimarhem.

 

Det är INTE tillåtet att ha djur på odlingslotten.

 


ODLING

Jorden brukas omsorgsfullt och ska hållas i ett vårdat skick under hela odlingssäsongen.

 

Släng trädgårdsavfallet i komposten som finns på odlingsområdet.

 

Mot ogräs, svamp och skadedjur får endast biologiska bekämpningsmedel och bekämpningsmedel godkända för ekologisk odling användas.

 

Större växter med en beräknad sluthöjd över 3 meter får inte planteras. Det du som hyresgäst planterar får inte växa ut över kanterna och in på någon annans odlingslott. Du får inte plantera växter som är olagliga eller giftiga.

 

Hyresgästen står för jorden vid återställning av odlingslotten.

 

De arter som är upptagna på EU:s lista över invasiva arter ska bekämpas och får därmed INTE planteras på din odlingslott. Aktuell lista tillhandahålls av Naturvårdsverket, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/

 


HÄNSYN OCH ORDNING

På odlingsområdet är det viktigt att värna om en trevlig odlingsmiljö samt visa hänsyn till övriga odlare på området.

 

Odlingslotten ska hållas i städat och i vårdat skick under hela säsongen och får inte användas till något annat än odling.

 

Håll det rent och snyggt runt din odlingslott, ta upp skräp och trädgårdsavfall som hamnar runt din odlingslott.

 

Redskap får INTE ligga runt odlingslotterna, efter användning av redskap ska de tas med tillbaka till bostaden.

 


VATTENFÖRBRUKNING

Det är viktigt att vara sparsam med vattnet, samla gärna ihop regnvatten till bevattningen.

 

Vimarhem försöker att bistå med vatten i möjligaste mån. Det kommer att finnas större tankar vid odlingslotterna där vattnet kan hämtas.