Allmänna utrymmen, trivsel & säkerhet


Räddningstjänstens föreskrifter i allmänna utrymmen

Vimmerby kommun i samråd med räddningstjänsten föreskriver vissa regler för hyresfastigheter.


Det är följande:
1. Mat- och källarförråd skall hållas låsta.
2. Dörrar mellan vinds- och källarvåning och trapphus skall hållas låsta.
3. Övriga allmänna utrymmen på vindar och i källare skall rensas från brännbart material.


Entréer/trapphus eller andra allmänna utrymmen får ej belamras med saker som kan hindra utrymning vid brand eller ambulansutryckning. Därav får inga föremål förvaras i trapphusen eller de allmänna utrymmena.


Vimarhem, ber er att följa de av räddningstjänsten påtalade kraven.

Städning & omhändertagande av tillhörigheter
Fria trapphus och allmänna utrymmen underlättar städningen för våra fastighetsskötare och den allmänna trivseln. Det är extra viktigt att barnvagnar, skidor, skor, mattor, leksaker eller cyklar samt all annan utrustning för utomhusbruk förvaras på avsedda platser såsom cykelrum och förråd.

Vimarhem har rätt att ta bort föremål som står i trapphusen och i de allmänna utrymmena utan förvarning. Föremålen förvaras i högst tre (3) månader, därefter läggs det till återvinningen. Kontakta kundservice för att återfå beslagtagna tillhörigheter, en avgift kommer då att läggas på din kommande hyresavi.


Brandsläckare


Brandvarnare


Brandfilt